કહીં લાખો નિરાશામાં

BENCH

કહીં લાખો નિરાશામાં, અમર આશા છુપાઇ છે;

ખફા ખંજર સનમનામાં,રહમ ઊંડી લપાઇ છે

ક્ષણે ક્ષણ જિંદગી થાતી રહી ટૂંકી ખબર ક્યાં છે

સમયની ધાર છે તીખી ઉમર એમાં કપાઇ છે

અમીરીમાં સદા હસતા રહી આવ્યા કરે લોકો

થયા કંગાલ સમજાયું ખરી કોની સગાઇ છે

ભરોસો કેટલો રાખ્યો ધરીને હાથ ચાલ્યા પણ

ગયા સંગાથ એ છોડી બધે ઊંડી જ ખાઇ છે

જીવન ચોપાટ માંડી રમત તો એ હતી ખોટી

થયા પ્યાદા અચાનક ડાગલા માંડી ભવાઇ છે

સમય કેરી થપાટોના ઘસરકા દિલ પરે લાગ્યા

થયા નાસૂર તો જાણ્યું હયાતી ક્યાં ઘવાઇ છે

પઠન જ્યારે થયું મુશાયરો જામ્યો હતો કેવો?

‘ધુફારી’ની કલમથી કો’ ગઝલ એવી રચાઇ છે

૧૮.૦૬.૨૦૧૯

મત્લા સૌજન્યઃ મણિલાલ નભુભાઇ દ્વિવેદી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: