વાત આખી ગૌણ છે

chhori

તું મને ચાહે નહીં, વાત આખી ગૌણ છે;

દિલ મહીં તારા વસેલો, પુછવું ના કોણ છે

નજર દિલમાં વસી છે, જ્યારથી મેં જોઇ છે;

Continue reading