બેસે અહીં

20051011 (24)

કોઇનું પણ આંસુ લૂછયું હોય તે બેસે અહીં;

ને પછી છાતીમાં દુઃખ્યું હોય તે બેસે અહીં

હાથમાં લઇ હાથ પસવારી કરીને પ્રેમથી

Continue reading