મળેલાજીવ (૨)

LB

 (ગતાંકથી આગળ)

            વિપુલની બહેન મૌસમી અને પારસ બંને કોલેજના વાર્ષિક ઉત્સવમાં  રંગભૂમીનું પ્રખ્યાત નાટક ‘મળેલાજીવ’ રજુ કરવાના હતા.નાટકની પ્રેકટીશ દરમ્યાન બંનેના જીવ ખરેખર મળી ગયા.નાટકને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો, કોલેજના ડીન આ મહોત્સવની સફળતા જોઇ બંને પર વારી ગયા.ફાઇનલ પછી બંને લગ્ન કરી લેવા એવા સોનેરી સોણલામાં ખોવાઇ ગયા.

Continue reading