પૂછી જુઓ

22

 

પ્રેમદા પાછી વળીને કેમ એ મલકી હશે પુછી જુઓ

આભમાં વાદળ હશે કે વીજળી ચમકી જશે પૂછી જુઓ

ગેરસમજણની બધી વાતો મહીં ચીંગાર મૂકી એ ભાગ્યા

Continue reading