બારણાં

doors

બારણાં છે બંધ તો તું એક બારી ખોલજે

આવશે શીતળ પવન તું એક બારી ખોલજે

તું અચળ પરવત સમાણો રહી શકે માને ભલે;

Continue reading