તું મ્હાલજે

sundari

પ્રેમની લીસી ધરા પર ચંચળા તું ચાલજે

મન ભરી નવયૌવના તું મૃગ બનીને મ્હાલજે

પવનની શીતળ વહે જે લહેર સંગે તું વહી

 અંગ કેરી ભંગિમાઓ તું કરીને મ્હાલજે

વાદળા ઘેરાય ને ઝરમર થતા વરસાદમાં

હાથ બે પહોળા કરીને એ મહીં તું મ્હાલજે

તાલ કો સંગીતના કે સુર તણાં સંગાથમાં

કો મયુરી નૃત્ય કરતી એમ તું પણ મ્હાલજે

બસ ‘ધુફારી’ એ જ ચાહે તું રહે આનંદમાં

હર ઘડી ને હર પળોને મુક્ત મનથી મ્હાલજે

૧૦.૦૫.૨૦૧૯

 ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: