તું મ્હાલજે

sundari

પ્રેમની લીસી ધરા પર ચંચળા તું ચાલજે

મન ભરી નવયૌવના તું મૃગ બનીને મ્હાલજે

પવનની શીતળ વહે જે લહેર સંગે તું વહી

Continue reading