જીંદગી

BENCH

જીંદગી પણ નિત નવા રૂપો ધરે

ચોતરફ દેખાડવા ફરતી ફરે

દિલ સરિતા નીરમાં ન્હાવા ચહે

એ મહીં ઉમંગથી તરતી તરે

નયનથી સંદેશ એ મુક્યા કરે

વાંચતા એ નયન મલકાતી ફરે

કેટલી ખાટી અને મીઠી પળો

બસ બધા એ દાખલા ગણતી ફરે

પ્રેમની કેવી અસર છે માતબર

તો ‘ધુફારી’ ધડકનો ગાતી ફરે

૨૬૧૨૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: