જીંદગી

BENCH

જીંદગી પણ નિત નવા રૂપો ધરે

ચોતરફ દેખાડવા ફરતી ફરે

દિલ સરિતા નીરમાં ન્હાવા ચહે Continue reading