પુત્રવધુ (૮)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

         રામી કથરોટમાંના લોટ પર પાણી છાંટી લોટ બાંધવા લાગી તો સિલવિયાએ પુછ્યું

‘મામી આમાં તેલનું મોણ કેમ ન નાખ્યું..?’

‘બાજરાના લોટમાં મોણ ન પડે’કહી મલકીને રામીએ કઢીનું તપેલું ઉતારી તાવડી મૂકી

Continue reading