પાનબાઇ

bhajnik

લાંબી લચ કયાં પઢાઇ છે પાનબાઇ;

આખા અક્ષર અઢાઇ છે પાનબાઇ

મન તો અવડચંડું માંકડું છે પાનબાઇ

Continue reading