પુત્રવધુ (૭)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

           થોડીવારે બાજરા પર હાથ ફેરવી રામીએ બાજરો સુપડામાં ભેગો કર્યો અને એક ખુણામાં જમીનમાં દબાવેલી ખાંડણી બતાવી રામીએ કહ્યું

‘આ જો આને ખાંડણી કહેવાય આ છે સાંબેલું’ 

       ખાંડણીમાં ને આસપાસ જમીન પર બાજરો મૂકીને રામીએ ખાંડવાનું શરુ કર્યું આજુબાજુ વેરાયલો બાજરો ખાંડણી તરફ ધકેલતા થોડીવાર ખાંડતી રહી પછી બાજરીના ફોતરા ઉતરી ગયા તેને સુપડામાં લઇ ઓટલા પર ઊભી જાટકવા લાગી તો હવાથી ફોતરા ઉડી ગયા ને માત્ર બાજરીના મીંજ જ રહ્યા.સુપડાના એક ખુણામાં બાજરાના મીંજ રાખી ને સુપડો અંદરના ઓરડામાં લઇ આવી અને એક ગુણીમાંથી ખોબો ભરી મિંજ જેટલા જ મગ નાખ્યા અને પછી એક તપેલામાં પાણી ભરી બંને સાથે એમાં નાખી હથેળીમાં લઇ મસળવા લાગી એ જોઇ રહેલ સિલવિયાને કહ્યું

Continue reading