પુત્રવધુ (૬)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

         સિલવિયા કામમાંથી ફારગ થતા રામીએ કહ્યું

‘હું હવે જરા આડે પડખે થાઉં છું…’

‘મામી આડે પડખે મતલબ..?’રામીની વાત કાપતા સિલવિયાએ પુછયું

‘મતલબ ડાબા પડખે સુઇને આરામ કરું છું તું પણ કરી લે’મલકીને રામીએ કહ્યું

Continue reading