આવ્યો પવન

window

ખોલતા બારી અચાનક દોડતો આવ્યો પવન

એ મને વિટળાઇને બોલ્યો જરા તું જો ચમન

બાગની ભેગી કરીને સાથમાં લાવ્યો સુગંધ

Continue reading