જ્યાં જયાં નજર

man & sky

જ્યાં જયાં નજર મારી ફરે,યાદી ભરી ત્યાં આપની;

આસું મહીં એ આંખથી, યાદી ઝરે છે આપની

આંસુ બધા ભેગા મળી સાગર થશે નોતી ખબર;

હર બુંદમાં દેખાય છે યાદી ભરી ત્યાં આપની

વીતી ગયેલી પળ બધી ભેગી મળી પરવત રચે;

પળ પળ મહીં દેખાય છે યાદી ભરી ત્યાં આપની

ડૂમા અને ડુસકા ભરેલા કેટલા આ દિલ મહી;

ડૂમા તળે ધરબાયલી યાદી ભરી ત્યાં આપની

બોલો ‘ધુફારી’ વાત માંડીને કહે તો શું કહે?

હર વાતમાંથી નીતરે યાદી ભરી ત્યાં આપની

૧૩.૦૨.૨૦૧૯

મત્લા સૌજન્ય કલાપી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: