જ્યાં જયાં નજર

man & sky

જ્યાં જયાં નજર મારી ફરે,યાદી ભરી ત્યાં આપની;

આસું મહીં એ આંખથી, યાદી ઝરે છે આપની

આંસુ બધા ભેગા મળી સાગર થશે નોતી ખબર;

Continue reading