તહોમ્મત છે

20051011 (24)

વાત મારી મારા દિલ તણી અમાનત છે;

વાત વાયુ લઇ જશે ના કો’ જમાનત છે

હોઠથી ના નિકળી તો એ સલામત છે;

Continue reading