પુત્રવધુ (૫)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

સિલવિયા ધારી ધારીને બધુ જોતી હતી રામીએ એક તપેલી મૂકી એમાં પાણી ભરી અને ભીંજવેલી મગ દાળ નીતારીને નાખી કહ્યું

‘આ દાળ બફાઇ જાય પછી શું કરવું એ બતાવીશ’

‘મામી તમે દાળ ભેગી ભાજી કેમ ન નાખી?’કુતુહલ વસ સિલવિયાએ પુછ્યું

‘એ પણ તને પછી બતાવીશ’

Continue reading