મળેલા રાખજો

shy

પાંપણો એમ જ ઢળેલા રાખજો;

હોઠ પણ એમ જ મળેલા રાખજો

જો નયન મળવા ચહે તો ખોલજો;

Continue reading