પુત્રવધુ (૪)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

‘સવુ ચાલ શિરામણના વાસણ ઉટકી નાખ’રામી વાસણ ચોકડીમાં મૂકતા કહ્યું

‘મામી ઉટકી નાખ મતલબ..?’

‘વાસણ સાફ કરી નાખ’ કહી રામી મલકી પણ સિલવિયા હજુ અવઢવમાં હતી કે કેમ સાફ કરવા એ રામી પામી ગઇ Continue reading