ના કરો

20051011 (24)

ના કશું એવું કરો ગભરાઇને;

ઢાળવા પડશે પડળ શરમાઇને

ચાલતા રહેનારને મંજિલ મળે;

Continue reading