શે’ર (૮)

કલમ અને કિતાબ

તિરછી નજરના બાણ સૌ બુઠ્ઠા થશે અથડાઇને;

પાષાણ થઇ ગઇ લાગણીઓ ‘ધુફારી’ હૈયા તણી

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

આંખના આછા ઇશારે કેટલા ઘાયલ થયા;

‘ધુફારી’ કાં બાકી રહ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી

૨૩-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

ધનુષ્યની કમાન જેવી જોઇને તારી ભમર;

સંધાન વિણ ઘાયલ થયા પુછે‘ધુફારી’ કેટલા?

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: