શે’ર (૮)

કલમ અને કિતાબ

તિરછી નજરના બાણ સૌ બુઠ્ઠા થશે અથડાઇને;

પાષાણ થઇ ગઇ લાગણીઓ ‘ધુફારી’ હૈયા તણી

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

આંખના આછા ઇશારે કેટલા ઘાયલ થયા;

‘ધુફારી’ કાં બાકી રહ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી

૨૩-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

ધનુષ્યની કમાન જેવી જોઇને તારી ભમર;

સંધાન વિણ ઘાયલ થયા પુછે‘ધુફારી’ કેટલા?

૨૪-૦૭-૨૦૧૮