પુત્રવધુ (૩)

shama11

(ગતાંકથી ચાલુ)

‘માસી ચાલશે નહીં દોડશે…’કહી સિલવિયા મલકી.

‘હવે તમે બંને ધ્યાનથી સાંભળો પાસ પડોશના સિલવિયા કોણ છે એ જાણવા ઘણા સવાલો પુછશે તો તેમને એક જ જવાબ આપવાનો કે આ સિલવિયા સોરી સીવુ મારી દિકરી છે કોલેજમાં ભણે છે અને ગુજરાતી ભાષા,રહેણી કરણી,રીત રિવાજો વગેરે જાતે જાણવા ને અભ્યાસ કરી એક ચોપડી લખવા માંગે છે એટલે અહીં આવી છે.ત્યાં અમેરિકાના ઘરમાં ગુજરાતી બોલાય છે એટલે એ ગુજરાતી બોલે છે.’

હં ભલે એ વાતે બે ફિકર થિઇ જાવ..’રામીએ કહ્યું

Continue reading