વિચારવા લાગ્યા

vichar 2

જીન્દગી માગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા;

માણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

જોઇ ત્યારે ખુબસુરત,એ હતી લાગી;

જાણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

વાયદા કેરી બજારો,તેજ થઇ ત્યારે;

આણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

કેટલી સારા નઠારા,વાત શું કરવી;

ચાળવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

દિવસો જાતા મળ્યા,પરચા મને એના;

નાણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

લાગણીના પુર આવે છે,એ મહીં ક્યારે;

ખાળવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

આ ‘ધુફારી’ની શિખામણ,તો હતી સાચી;

પાળવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

૧૮.૦૯.૨૦૧૮

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: