વિચારવા લાગ્યા

vichar 2

જીન્દગી માગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા;

માણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

જોઇ ત્યારે ખુબસુરત,એ હતી લાગી;

Continue reading