જીંદગી શું છે?

vichar

મારું મનડું મુજને પુછે…

જીંદગી શું છે ભાઇ..જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે ઘંટી,ઘંટી જીંદગી છે ઘંટી

 કરમના દાણાં દડતી

નશીબદારની ઘઉં બાજરી,બદનશીબની બંટી

બંટી…જીંદગી છે ઘંટી

જીંદગી શું છે ભાઇ..જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે હોડી,હોડી જીંદગી છે હોડી

ભવસાગરમાં તરતી

સતિયાને એ પાર ઉતારે,દુષ્ટો દે ઝબોડી બોડી

બોડી…જીંદગી છે હોડી

જીંદગી શું છે ‘ધુફારી’ જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે પૈડું,પૈડું જીંદગી છે પૈડું

પૈડું સમયનું ફરતું

કોઇને એ ખુબ રડાવે,કોઇનું હરખે હૈડું

જીંદગી છે પૈડું ભાઇ જીંદગી છે પૈડું

૨૫.૧૨.૨૦૧૮

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: