જીંદગી શું છે?

vichar

મારું મનડું મુજને પુછે…

જીંદગી શું છે ભાઇ..જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે ઘંટી,ઘંટી જીંદગી છે ઘંટી

 કરમના દાણાં દડતી

Continue reading