પુત્રવધુ 

shama11        

          લાલપર એટલે ડુંગરાઓની તળેટીમાં આવેલ સાંવરી નદીના કિનારે વસેલું ખેતર અને વાડીઓમાં લહેરાતા લીલા કુંજાર મોલથી શોભતું લીલુછમ ગામ. મુખ્ય વસ્તી માલધારી અને ખેડૂતોની એ મહીં હીરા (હીરજી) પટેલના એક સેઢાથી જોડાયલા બે ખેતર હતા.એકમાં શેરડી અને બીજામાં મગફળી અને કપાસનું વાવેતર કરેલું.બંને ખેતરના સેઢે આંબા,જાંબુ,જામફળ, વડ જેવા ઘટાદાર ઝાડો અને એક ખેતરમાં માંડવા જેમ ચાર લીમડાના ઘેઘૂર ઝાડ હતા જેની વચ્ચે હીરાએ એક ખાટલો રાખેલો. Continue reading