શે’ર (૭)

કલમ અને કિતાબ

સહર્ષ સફળતાના સોપાન સર કરતા ગયા;

‘ધુફારી’ અંતિમ સોપાને કોઇ ઇમારત નથી

-૦-

મારાથી તને પ્રેમ છે એ વ્હેમ છો રહે અકબંધ;

એના સહારે તો વીતી રહીછે ‘ધુફારી’ જિન્દગી

-૦-

વાયદાની બઝારો અચાનક તેજ થઇ;

સોદાગરતો ‘ધુફારી’ પ્રેમદા ટોળે વળી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: