શે’ર (૭)

કલમ અને કિતાબ

સહર્ષ સફળતાના સોપાન સર કરતા ગયા;

‘ધુફારી’ અંતિમ સોપાને કોઇ ઇમારત નથી

-૦-

મારાથી તને પ્રેમ છે એ વ્હેમ છો રહે અકબંધ;

એના સહારે તો વીતી રહીછે ‘ધુફારી’ જિન્દગી

-૦-

વાયદાની બઝારો અચાનક તેજ થઇ;

સોદાગરતો ‘ધુફારી’ પ્રેમદા ટોળે વળી