દુષ્કાળ

farmer

        ચંદનપર ઉપરથી અષાઢ ગયો ને શ્રાવણ પણ ગયો તે દરમ્યાન વરસાદનું એક ટીપું પણ ન પડયું.જ્યાં નજર ફરે ત્યાં કો વિધવાના ભાલ સરખી કોરી ધાકોર ભોમકા નજરે પડતી હતી.કાયં પણ ઘાસનું એક તણખલું નહોતું,અવાડામાં પણ પાણી ક્યાં? કોઇ કુવાનું તળિયું ઊંડુ હતું તેમાં બે ધુંટડા જેટલું પાણી માંડ હતું, તો કોઇ કુવાના તળ કોરા ધાકોર હતા. કંચનસર તળાવ પણ સૂકાઇ ગયું હતું.ચોપગા જાનવર જીવન અને મૃત્ય વચ્ચે અટવાયેલા હતા.

કોઇ જમાનાના ખાધેલ વૃધ્ધ જને કહ્યું કદાચ ભાદરવાના ભૂસાકા થાય આ પહેલા પણ થયેલા એમ સાંભળી માલધારીઓ આભ તરફ જોવા લાગ્યા પણ ક્યાંય એક પણ કાળો વાદળ દેખાયો નહીં, માલધારીઓએ પોતાના બચેલ ચોપગા જાનવર લઇ ગુજરાતની વાટે રવાના થયા.

Continue reading