તું ગ્યો ફસી

20051011 (24)

નયન કેરા દ્વારથી આવી વસી

એક માનુની કહો કે દિલ નશી

એ અચાનક રાહમાં જાતી મળી

ના કશા કારણ વગર અમથું હસી

દિલ તણી દિવાલ પર અંકાઇ જે

એ છબી કયારે કદી પણ ના ખસી

કેશ કેરા આવરણ ઢાંકે વદન

લાગતું વાદળ તળે ઢાંક્યું શશી

ભમરની કીધી કમાને તાકતા

એ કટાક્ષો બાણ સમ છોડયા કસી

પ્રેમ એને થઇ ગયો લાગ્યું હતું

એજ ભ્રમણા દિલ મહીં ગઇ’તી ઠસી

મેં ‘ધુફારી’ને કહી વિતક બધી

તો કહે ભ્રમણા મહીં તું ગ્યો ફસી

૧૬.૧૨.૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: