તું ગ્યો ફસી

20051011 (24)

નયન કેરા દ્વારથી આવી વસી

એક માનુની કહો કે દિલ નશી

એ અચાનક રાહમાં જાતી મળી

Continue reading