મન મહાસાગરના મોતી (૨)

pearl

(ગતાંકથી આગળ)   

     આ સાંભળતા હોલમાં બેઠેલ બધા સ્તબ્ધ થઇ ગયા એટલે માધવી મહેતાએ કહ્યું

‘હું બસ તેમની રચનાઓને વાચા આપતું એક માધ્યમ છું…’

‘આપ પ્રેક્ષકોને તેમનો પરિચય કરાવો..’નયના પરમારે કહ્યું Continue reading