શાને કરે

ha ha ha

ચહેરા પરે તું કેશ કેરૂ આવરણ શાને કરે

તેના પછી ચહેરા તણું અવતરણ શાને કરે

હું રાહ જોતો બસ રહું તારા કશા વાવડ નથી

આ રાહ જોતા નયન આસું ઝરણ શાને કરે

અરમાન સૌ આવી કરીને પુછતા એવું સતત

જ્યારે મળે તું પૂછવું આ આચરણ શાને કરે

સંગાથ ક્યાં છુટી જશે એ ભય મહીં જીવ્યા કરું

આ રોજની થાતી રમત જીવન મરણ શાને કરે

હું વાત ના માનું ‘ધુફારી’ રોજ જે કહે છે સતત

બસ ચોખવટ તું એ કરી લે દિલ હરણ શાને કરે

૨૦-૦૫-૨૦૧૮

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: