વ્હેમ લાગે છે

samjuti

તમરા તણો આવાઝ ઝાંઝર જેમ લાગે છે

કો યૌવના ક્યાં ચાલતીનો વ્હેમ લાગે છે

સંધ્યા તણાં રંગો છવાયા આભમાં જાણે

છાયો ગવન કો યૌવનાનો વ્હેમ લાગે છે

વાદળ તણી આડસ મહીંનો ચાંદલો જાણે

કો યૌવનાનો હો વદનનો વ્હેમ લાગે છે

આ વાયરા સાથે વહેલી શી હતી ખુશ્બુ

કો યૌવનાના બદનની નો વ્હેમ લાગે છે

પુછ્યું ‘ધુફારી’ને ભલા આ કેમ ને શું છે?

આ પ્રેમની મન પર અસર હો એમ લાગે છે

૦૧-૦૭-૨૦૧૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: