તો ‘ધુફારી’ શું કરે?

 

don't

માશુક કેરા કેશને વનરા ગણી તું એમાં ફરે;

તું અગર અટવાય એમાં તો ‘ધુફારી શું કરે?

ભુસકો મારી પ્રેમની સરિતા મહીં જો તું તરે

ને પછી જો ડૂબવા લાગે તો ‘ધુફારી શું કરે?

માશુક સામે પાર છે મળવા જવું કહેતો ફરે

માર્ગની ના હો ગતાગમ તો ‘ધુફારી’શું કરે?

ચાટલામાં સદા દેખાય છે પરછાઇ પોતાની

પણ માશુક જો નજરે પડે તો ‘ધુફારી શું કરે?

ભ્રમ તણો ભોરિન્ગ જો ચોતરફ જકડયા કરે

ઇલાજ કે ઔષધ ના જડે તો ‘ધુફારી શું કરે?

ખુદ કરોડિયો સમા તું મુજવણના જાળા કરે

ખુદ પછી ગુંચવાય એમાં તો ‘ધુફારી શું કરે?

વેવલી છે વાતો આ તારી જે સુણે મુંજાઇ મરે

‘ધુફારી’ને સૌ પુછ્યા કરે આમાં ‘ધુફારી શું કરે?

૨૭-૦૬-૨૦૧૮

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: