ચમક્યા કરે

star

મેસ જેવી રાતમાં તારા ઘણા ચમક્યા કરે,

દિવડો ઝાંખો બળે તારા સામે મલક્યા કરે

શિતળ પવનની મદભરી ચાલી જતી લહેર

પ્રેમથી પંપાળતી એ તમસ ને વિંધ્યા કરે

ઝાડ કેરા પર્ણ ખખડે લાગતું’તું જાણે હસે

તે મહીં સંધાન સાધી ચિબરી બોલયા કરે

ઝાડ કેરી ઘટાથી અચાનકથી ઉમટી પડયા

ચોતરફથી આગિયા પણ રાસડા રમ્યા કરે

મહાલવું આવી અનેરી ને અનોખી રાતમાં

ચાહે ‘ધુફારી’ એટલું અમથું સદા થાયા કરે

૨૭-૦૬-૨૦૧૮

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: