વિજોગણ (૮)

woman

(ગતાંકથી આગળ)

‘હા હરિભાઇ અમારી તો દુનિયા લુંટાઇ ગઇ..’

          આ સાંભળી હરેશે કૃષ્ણકાંત સાથે થયેલ અને પછી પુણે જઇ સુજાતા સાથે જે વાત થઇ એ બધી વાત કરી તો ઉત્સાહિત થઇને કૌમુદીએ પુછયું

Continue reading