વિજોગણ (૭)

woman

(ગતાંકથી આગળ)

‘તો ચાલો હવે પપ્પા અને મોટીબાને અહીં પુણે લઇ આવીએ…’

‘ઇ જ વાત કરવા તો હું અહી આવ્યો છું કે,તેને હાલની કફોડી સ્થિતીમાંથી બહાર લાવો અને પાછલી જીંદગી સુધારો..’હરેશે કહ્યું

‘તો ચાલો કાલની ફ્લાઇટમાં મુંબઇથી કચ્છ જઇએ…’યોગેશે ઉત્સાહિત થઇ કહ્યું

Continue reading