સાચી વાત

mood

આમ જોવા જાવ તો એ સાવ સાચી વાત છે;

જો અગર સમજાય ના તો એક ઝંઝાવાત છે

લોક તો મળતા રહે છે આવતા જાતા ઘણા;

કો મમત વિના મળે સાચો એનો સંગાથ છે

પીઠ પાછળ બોલનારા તો બધા મળશે ઘણા;

જે કહે સામે રહી કડવી એ સાચી વાત છે

જગતમાં નિંદા અને કુથલી સહેલી ગાઢ છે;

એ કહે સૌને ગમે મીઠી મધુરી વાત છે

વાતનો વિસ્તાર જોતા તાગ તો મળશે નહીં;

ગજ ‌લઇ દોડો નહીં માનો ‘ધુફારી’ વાત એ

૦૩.૦૩.૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: