અમાનત છે

dw

એ ન આવે ત્યાં સુધી સબ સલામત છે;

આપણી જિંન્દગી મોતની અમાનત છે

અવનવા રૂપો ધરે સંતાઇને પડદે રહી

મુશ્કેલથી થઇ શકે એવી શનાખત છે

ગહન અથવા અકળ છે માર્ગ સૌ એના

ના કદી સમજણ પડે એવી કરામત છે

કેટલા શ્વાસો ગયા કેટલા બાકી રહ્યા

કોને ખબર હવે કેટલાની વિરાસત છે

આજમાં બસ મોજથી જીવી રહેલો એ

‘ધુફારી’ ના વિચારે કે ક્યારે કયામત છે

૨૨.૦૨.૨૦૧૮

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: