શી વાત છે

mood 2

મન મહીં ચાલી રહી શી વાત છે;

તે થકી ઉભરી રહ્યો આઘાત છે

વાતને ધડ અગર માથું પણ નથી;

તે છતાં પણ કેમ ઝંઝાવાત છે

કેટલા વલયો રચાતા હોય છે

તે પરે વિચારનો પ્રપાત છે

કોઇ પણ આરો નથી છેડો નથી;

કોણ જાણે ક્યાં થતી શરૂઆતછે

વાત છે અમથી અગર તો છે ગહન;

ખુદની છે કે કોઇની પંચાત છે

ચેન ક્યાં પણ તો હવે પડતું નથી

આખમાં વીતી રહેલી રાત છે

જો ‘ધુફારી’ વાત માનો તો કહે

વ્હેમની મન પર પડેલી લાત છે.

૦૮.૦૩.૨૦૧૮

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: