શોધવા ચાલ્યા હતા

man

 

કેટલી ભૂલો કરેલી શોધવા ચાલ્યા હતા;

ગેરસમજણ શી થયેલી નોંધવા ચાલ્યા હતા

માળિયા મન પર જડેલી એક જુની ચોપડી;

Continue reading