વાદળ કાંતી

cloud

વાદળ કાંતીને ચાદર વણી’તી

                                          કેશુડા કચડીને કર્યો રંગ                                            

સાથે બેસીને ઓઢેલી યાદ તને

વ્યાપ્યો’તો કેવો ઉમંગ…વાદળ કાંતીને

પ્રેમ ઝરમર થઇને વરસેલો

ફૂલ કેરા મુખડા ધોવાય

                                                         બાગમાંથી સામટી ઉભરેલી                                                     

દિલને ડોલાવતી સુગંધ…વાદળ કાંતી

ચાદરને જરા ઝાટકી ‘ધુફારી’

સીકર ચોમેર રેલાય

ફોરાં ઉડતા એવા દેખાયા

આભમાં ઉડતા વિહંગ…વાદળ કાંતી

૦૮.૦૧.૨૦૧૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: