વાદળ કાંતી

cloud

વાદળ કાંતીને ચાદર વણી’તી

                                          કેશુડા કચડીને કર્યો રંગ                                             Continue reading