હાઇકૂ (૭)

poet

 

       જુવાની નથી                           કાગળ પર                       પનિહારીની

      જોતી માનવ દેહ                    ઝાડ ચિતર્યું ને                    ગાગર છલકાઇ

         રૂપ કે રંગો                         પાંદડા ખર્યા                       નદી નીકળી

      ૧૩-૦૯-૨૦૧૬                           ૩૧-૧૦-૨૦૧૬                     ૩૧-૧૦-૨૦૧૬