હરિયાલી કર

green

સાવ વેરાન છે મારી બે આંખો, એમાં હરિયાલી કર;
તારી આંખો તો છે ભરચક,મારી આંખમાં ખાલી કર

તારા હ્રદયમાં છે પ્રેમ કેરી અનેરી અનુપમ ખુશ્બુ

મારા હ્રદયને તરબતર કરવા તું થોડી ખુશાલી ભર 

તારા નયનમાં દેખાય છે કંઇ અજબ કેફ નો માહોલ

મન મદહોશ કરવા કાજ મારા હ્રદયની પ્યાલી ભર

મારું જીવન વેરણ છેરણ છે રાહ અજાણી લાગે છે

રાહબર થઇજા વાટ દેખાડતી હાથ મારો જાલી કર

તારા હાથમાં છે અજબ જાદુ લોકો જાણે જણાવે છે

તારા ‘ધુફારી’ના જીવનમાં કરામત તું નિરાલી કર

૦૮-૧૨-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: